Loading...
Публикации 2023-11-06T19:07:42+00:00

ПУБЛИКАЦИИ

 

Книги и монографии

• Петър Илиев. Принципи на организация и дейност на съдебната власт в българската правова държава. ISBN 978-619-7295-21-4, София, издателство РА „Евромедия“ ООД, 2023 г.

• Петър Илиев. Законодателният процес в Република България. ISBN 978-619-163-022-6. София, издателство за правна литература „Фенея“, 2013 г., първо издание.

• Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. ISBN 978-954-9499-06-3, София, издателство за правна литература „Фенея”, 2009 г., второ допълнено и преработено издание.

• Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. ISBN 978-954-9499-06-3, София, издателство за правна литература „Фенея”, 2007 г., първо издание.

 

Научни статии и студии

• Petar Iliev. Constitutional Foundations of National Security. – In: Modern Dimensions in European Education and Research Area, ISSN 2367-7988, Volume 10/2022, Academic Publisher “Za bukvite – O pismeneh”, University of Library Studies and Information Technologies, 2022 г., 212-219.  (Петър Илиев. Конституционни основи на националната сигурност – В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство, ISSN 2367-7988, Том 10/2022, академично издателство „За буквите – О Писменехь”, Университет по библиотекознание и информационни технологии), 2022 г., 212-219).

• Петър Илиев. Принципът за независимост на съдебната власт в българската конституционноправна доктрина и юриспруденцията на Конституционния съд на Република България (Шеста глава от книгата). – В: Правовата държава в България (съставители: проф. д-р Даниел Вълчев – декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и доц. д-р Марин Белов – заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”), ISBN 978-954-07-5206-8, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2021 г., 203-294. Книгата „Правовата държава в България“ е издадена с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“, България и е част от проект на тема „Rule of Law and Its Safeguards – Principles, Judiciary, Constitutional Court”, финансиран от същата фондация.

• Петър Илиев. Висш съдебен съвет – структура, състав, организация и правомощия. – В: Конституционни изследвания 2016 г. 70 години република, ISBN 978-954-07-4556-5, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 г., 98-125.

• Петър Илиев. Съдебната власт в конфигурацията на разделението на властите. – В: Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България, ISBN 978-954-07-4298-4, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г., 395-417.

• Петър Илиев. Ратификационните правомощия на Народното събрание и международните договори в контекста на юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – В: Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България, ISBN 978-954-07-4298-4, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г., 134-143.

• Петър Илиев. Правна същност на решенията на Народното събрание. – Общество и право, ISSN 0204-85-23, бр. 2/2015, издание на Съюза на юристите в България, София, 2015, 17-26.

• Петър Илиев. Върху възможните и необходимите промени в Юлската Конституция на Република България, свързани с уредбата на законодателния процес. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи, ISBN 978-954-07-3786-7, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 461-510.

• Петър Илиев. Адвокатурата като институционална гаранция за основните права. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи, ISBN 978-954-07-3786-7, София,  Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 275-305.

• Петър Илиев. Конституционноправни аспекти на правото на собственост в контекста на юриспруденцията на българския Конституционен съд. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи, ISBN 978-954-07-3786-7, София,  Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 85-130.

• Петър Илиев. Присъствие на членовете на парламента на пленарни заседания и на заседания на комисиите. Санкции за отсъствие. Кворум. Мнозинства. Ден и час за гласуване (Сравнителноправни аспекти). – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ISBN 978-954-07-3785-0, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 467-518.

• Петър Илиев. Делегираното законодателство (Модели за разпределение на нормотворческите функции между парламента и правителството). – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ISBN 978-954-07-3785-0, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 261-319.

• Петър Илиев. Теория за връзката между факторите, въздействащи на законодателната дейност, и познавателните, оценъчните и волевите елементи от процеса по създаването на правните норми vs. практика на българските законодателни девиации. – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ISBN 978-954-07-3785-0, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 60-98.

• Петър Илиев. Предложения за рационализация на българския модел за разпределение на нормотворческите функции между парламента и правителството. – В: Theo Noster, Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, ISBN 978-954-07-3801-7, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 290-307.

• Петър Илиев. Фактори за нарушаване на компетентността и видове нарушения. Правни средства за отстраняване на последиците от нарушенията на компетентността. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 7/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г., 70-78.

• Петър Илиев. Предложения за усъвременяване на българския законодателен процес. – Правна мисъл, ISSN 1310-7348, бр. 4/2014 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2014 г., 3-19.

• Петър Илиев. Разграничение на функциите между федерацията и субектите на федерацията. – Съвременно право, ISSN 0861-18-15, кн. 3/2014 г., издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2014 г., 25-35.

• Петър Илиев. Публичноправна същност на компетенцията на държавните органи. – Общество и право, ISSN 0204-85-23, бр. 5/2014, издание на Съюза на юристите в България, София, 2014 г., 58-77.

• Петър Илиев. Конституционни основи на икономическата система и собствеността по Търновската конституция. – Сборник „135 години от приемането на Търновската конституция“, ISBN 978-954-730-891-6, във връзка с научната конференция, посветена на 135-ата годишнина от приемането на Търновската конституция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (15.04.2014 г.). София, издателство „Сиби“, 2014 г., 312-320.

• Петър Илиев. Връзки и разграничения между функции, обекти на въздействие и правомощия на държавните органи. – Юридически свят, ISSN 1311-3488, бр. 1/2014 г., София, издателство „Сиби“, 2014 г., 94-115.

• Петър Илиев. Относно практическите аспекти на динамиката на компетенцията на държавните органи. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 3/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г., 41-54.

• Петър Илиев. Фактори, принципи, източници и способи за определяне на компетенцията на държавните органи. – Правна мисъл, ISSN 1310-7348, бр. 4/2013 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2013 г., 3-23.

• Петър Илиев. Относно публичноправната практика при осъществяването на способите за преразпределение на компетенцията. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 11/2013 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2013 г., 95-110.

• Петър Илиев. Правомощия на Народното събрание в сферата на отбраната. – Общество и право, ISSN 0204-85-23, бр. 8/2013, издание на Съюза на юристите в България, София, Издателска къща „Фенея”, 2013 г., 29-45.

• Петър Илиев. Свободата на религията и вероизповеданията в конституционноправната теория и в юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 8/2013, София,  издателство „Сиела Норма“, 2013 г., 72-85.

• Петър Илиев. Разпределението на нормотворческите функции между парламента и правителството. Делегираното законодателство – сравнителноправни и теоретични аспекти.- В: Римско и съвременно публично право, София, ISBN 978-954-07-3477-4, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 г., 460-476.

• Петър Илиев. Фази на предпарламентарния законодателен процес. – Съвременно право, ISSN 0861-18-15, кн. 3/2013 г., , издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2013 г., 7-25.

• Peter Iliev. The Configuration of Rule-Making Powers between the Parliament and the Government. Delegated Legislation. Delegated legislation. – En: Revista General de Derecho Romano, ISSN 1697-3046, № 20/2013, España.  

• Петър Илиев, Стоян Ставру. Вещноправни отношения при изграждане на водноелектрически централи. – Собственост и право, ISSN 1312-9473, кн. 5/2012 г., София, ИК „Труд и право“, 2012 г., Приложение, 1-24.

• Петър Илиев. Върху някои теоретични, практически и сравнителноправни аспекти на законодателната инициатива – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 2, София, ISBN 978-954-07-3073-8, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2010 г., 149-187.

• Петър Илиев. Промулгацията в българския законодателен процес. – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 1, София,  ISBN 978-954-07-3048-6, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010 г., 113-131.

• Петър Илиев. Ефективността в законодателния процес от гледна точка на теорията за научна организация на труда. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 2, София, ISBN 978-954-07-2851-3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г., 125-144.

• Петър Илиев. Конституционноправни основи на икономическата система и собствеността в различните етапи от развитието на българския конституционализъм. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 1, София, ISBN 978-954-07-28-45-2, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г., 97-148.

 

Публикации в бизнес издания

•Петър Илиев. Лицензионните режими в енергетиката (2009 г.)

•Петър Илиев. Оперативно управление на електроенергийната система (2009 г.)

•Петър Илиев. Разрешителните режими при изграждането на водноелектрически централи (2009 г.)

•Петър Илиев. Сделки с електроенергия при свободно договорени цени (2009 г.)

•Петър Илиев. Сделки с природен газ (2009 г.)

•Петър Илиев. Вещни права в енергетиката (2009 г.)

•Петър Илиев. Техническите паспорти на строежите (2009 г.)

•Петър Илиев. Въвеждане на строежите в експлоатация (2008 г.)

•Петър Илиев. Актове при завършване на строителството (2008 г.)

•Петър Илиев. Застраховане в проектирането и строителството (2008 г.)

•Петър Илиев. Обществени поръчки чрез процедурата на състезателен диалог (2008 г.) 

•Петър Илиев. Обхват и съдържание на инвестиционните проекти (2008 г.)

•Петър Илиев. Правен режим на ДДС при прехвърляне на търговско предприятие (2008 г.) 

•Петър Илиев. Основания за изменение на подробни устройствени планове (2008 г.)

•Петър Илиев. Конституционни аспекти на собствеността (2008 г.)

•Петър Илиев. Правен режим на комплексните разрешителни (2007 г.)

•Петър Илиев. Правна рамка на биогоривата – европейски и национални аспекти (2007 г.)

•Петър Илиев. Правният режим на ДДС при сделките с недвижими имоти и правото на строеж според новия Закон за ДДС (2007 г.) 

•Петър Илиев. Новият общ устройствен план на София (2007 г.)

•Петър Илиев. Правни режими на офшорните компании (2007 г.)

•Петър Илиев. Политическо представителство (2006 г.) 

•Петър Илиев. Новите конституционни промени – повече въпроси отколкото отговори (2006 г.)

•Петър Илиев. Национален суверенитет vs. военни бази (2006 г.)

•Петър Илиев. Новите правни аспекти на ДДС при сделките с недвижими имоти и право на строеж (2006 г.)

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

Bulgarian Economic Chamber
Bulgarian Economic Chamber