Loading...
Устав на арбитражния съд при Българската икономическа камара 2018-06-09T07:43:39+00:00

УСТАВ НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КАМАРА

Статут

Чл. 1.
(1)          При Българската икономическа камара се създава Арбитражен съд.
(2)          Седалището на Арбитражния съд е в град София.
(3)          Арбитражният съд е независима от Българската икономическа камара правораздавателна институция.

Компетентност

Чл. 2.
(1)          Арбитражният съд решава имуществени спорове, а също и спорове за тълкуване или попълване празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страните, ако споровете са отнесени до него по силата на арбитражно споразумение.
(2)          Споровете се разглеждат и решават от Арбитражния съд в съответствие със Закона за международния търговски арбитраж и правилниците на Арбитражния съд при Българската икономическа камара.

Структура

Чл. 3.
(1)          Арбитражният съд състои от Председателство, арбитри и секретариат.
(2)          Арбитражният съд има Арбитражна колегия, състояща се от всички арбитри.

Председателство

Чл. 4.
(1)          Председателството на Арбитражния съд включва председател, заместник-председател и член. Управителния съвет на Българската икономическа камара избира състава на Председателството за петгодишен срок и има право да прави промени в Председателството по всяко време на този срок.
(2)          Председателството има следните правомощия:

  1. избира и вписва арбитрите;
  2. освобождава и заличава арбитрите;
  3. прави необходимото за изпълнение на решенията на арбитражната колегия и определенията и решенията на арбитражните състави (решаващите органи);
  4. взема решения по въпроси, свързани с дейността на Арбитражния съд;
  5. посочва въпросите, които обсъжда и решава Арбитражната колегия с цел унифициране на практиката на Арбитражния съд.
  6. взема решение за удостояване с грамота или удостоверение за заслуги към Арбитражния съд при Българската икономическа камара.

(3)          Член на Управителния съвет на Българската икономическа камара има право да вземе участие в заседанията на Председателството, с право на съвещателен глас.
(4)          За заседанията на Председателството и взетите от него решения се съставя протокол, който се подписва от председателя на Арбитражния съд и от поне още един член на Председателството.  Екземпляр от протокола от всяко заседание на Председателството се предоставя на Управителния съвет на Българската икономическа камара, а препис от него при необходимост се предоставя на арбитрите или последните биват уведомени за неговото съдържание.

Председател

Чл. 5.
(1)          Председателят на Арбитражния съд представлява съда в Република България и чужбина.
(2)          Председателят свиква на заседание Председателството на съда и арбитражната колегия, изготвя отчет за дейността на съда и го предоставя на арбитражната колегия и Управителния съвет на Българската икономическа камара, организира изпълнението на решенията на Председателството и упражнява правомощията, определенив правилниците на Арбитражния съд.
(3)          Заместник-председателят упражнява правомощията на председателя, когато той е възпрепятстван или му е възложил това.
(4)          Арбитражният съд може да има Почетен председател, който се избира от Управителния съвет на Българската икономическа камара.

Арбитри

Чл. 6.
(1)          Арбитрите се вписват и заличават от листите по силата на решение на Председателството, взето с тайно гласуване. Листите на арбитрите се изготвят и одобряват от Председателството по негова преценка по всяко време. По всяко време през мандата си Председателството има право по своя преценка да вписва и заличава арбитри. Арбитрите не са обвързани със срочен мандат и могат да изпълняват функциите си до заличаването им.
(2)          Арбитрите могат да бъдат заличавани при смърт, поради навършване на пределна възраст, определена от Председателството, при изпадане в трайна невъзможност да изпълняват задълженията си, при груби или системни нарушения на Устава и правилниците на Арбитражния съд, а така също и ако в за период от пет години не са били посочвани като арбитри от страни по делата, както и по всяко време по преценка на Председателството, без за това да е необходмимо да се посочва мотив или основание.
(3)          За спорове между страни с местожителство или седалище в Република България (вътрешни дела) се води отделна листа от листата за споровете, по които поне една от страните е с местожителство или седалище в чужбина (международни дела). За всички страни по арбитражни дела листите на арбитрите по съответния вид дела (вътрешни и международни) са задължителни.
(4)          За да бъде вписано като арбитър съответното физическо лице, то трябва да отговаря на следните изисквания: да е пълнолетно, да е дееспособно, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, да има висше юридическо образование, да има поне 8 години юридически стаж, да притежава високи морални и нравствени качества. Физически лица без българско гражданство също могат да бъдат арбитри. Арбитрите могат да бъдат и лица с небългарско гражданство. В листата се посочват: името на арбитъра, годината на раждане, неговата длъжност или професия, научна степен (звание) и специализация, специалност и местожителство.
(5)          Арбитрите трябва да бъдат независими и безпристрастни при изпълнение на своите задължения и упражняването на своите правомощия. Те не са представители на страните. Арбитрите имат задължение да пазят тайната на съвещателните заседания на Арбитражния съд, както и тайната относно информацията и обстоятелствата, които са узнали при или по повод изпълнението на задълженията си.
(6)          Когато едно лице е определено да бъде арбитър, то е длъжно да посочи в писмена декларация до Секретариата всички обстоятелства, които биха могли да създадат основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Арбитърът трябва да стори това и след неговото вписване. Декларацията се изпраща на страните.
(7)          Листите се предоставят на всеки заинтересован. Листите на арбитрите за международни спорове може да бъдат изпратени и на българските дипломатически, консулски и търговски представителства.

Несъвместимост

Чл. 7.
(1)          Арбитрите нямат право да дават устни или писмени мнения, съвети и консултации, както и да представляват страна по дела, които са от компетентността на Арбитражния съд при Българската икономическа камара. Арбитри, участващи в адвокатски дружества, не могат да бъдат арбитри по дела, които страната по делото е възложила на адвокатското дружество, в което участват.
(2)          Арбитрите, вписани в списъците на арбитри на Арбитражния съд при Българската икономическа камара, имат право да участват като арбитри в други институционни арбитражи със седалище в Република България или чужбина.
(3)          Ако арбитър, вписан в списъците на арбитри на Арбитражния съд при Българската икономическа камара, се е съгласил да бъде вписан в списъка на друг институционен арбитраж, той трябва в 14-дневен срок от вписването му да информира писмено Председателя на Арбитражния съд при Българската икономическа камара.
(4)          Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд, областни управители, кметове и други лица, на които с нормативен акт им е забранено да бъдат арбитри.

Арбитражна колегия

Чл. 8.
(1)          Арбитрите формират арбитражна колегия, която:

  1. решава организационни въпроси на Арбитражния съд;
  2. всяка година дискутира отчета на Председателя на Арбитражния съд за предишната година и взема решение по него;
  3. дебатира практиката на съда по правоприлагане с цел нейната унификация, като решенията по тези въпроси обвързват арбитрите, ако за тях са гласували повече от половината от арбитрите, вписани в списъка на арбитрите.

(2)          Решенията на Арбитражната колегия по ал. 1, т. 3 обвързват арбитрите, ако за тях са гласували повече от половината арбитри, вписани в списъка на арбитрите, освен решението противоречи на актове на Върховния касационен съд по чл. 47 от Закона за международния търговски арбитраж.

Секретариат

Чл. 9.
(1)          Секретариатът на Арбитражния съд включва секретари и други длъжностни лица, назначени от Председателя на Българската икономическа камара със съгласието на Председателя на Арбитражния съд.
(2)          Изисква се секретарите на Арбитражния съд да имат висше юридическо образование. Секретарите по международни дела трябва да владеят писмено и говоримо най-малко английски и евентуално още един европейски език.
(3)          Секретарите водят деловодството и кореспонденцията на Арбитражния съд и извършват всички онези действия по делата, които са им възложени от правилниците и наредбите на органите на Българската икономическа камара.
(4)          Служителите на Секретариата на Арбитражния съд се включват в списъка на служителите на Българската икономическа камара.

Финанси

Чл. 10.
(1)          Всички пари във връзка с арбитражните дела на Арбитражния съд, се внасят/превеждат по банковите сметки на Българската икономическа камара.
(2)          Разходите във връзка с дейността на Арбитражния съд са за сметка на Българската икономическа камара.
(3)          За своята работа по арбитражните дела арбитрите получават възнаграждения, определени с тарифа според цената на иска. В нея се посочва и възнаграждението на Председателя на арбитражния съд, на неговия заместник и на члена на Председателството на Арбитражния съд за извършената от тях работа.

Устав, правилници и тарифи

Чл. 11.  Уставът на Арбитражния съд, правилниците, тарифите за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите се приемат, изменят и допълват от Управителния съвет на Българската икономическа камара.

***

Настоящият устав е приет от Управителния съвет на Българската икономическа камара с решение от 01.03.2017 г. и влиза в сила от 01.03.2017 г.