Loading...
Компетентност 2018-06-09T07:03:55+00:00

КОМПЕТЕНТНОСТ

Арбитражният съд при Българската икономическа камара разрешава граждански и търговски спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали факти, без значение дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в Република България.

Спорове във връзка с вещни права или владение върху недвижими имоти или права по трудови правоотношения не могат да се разглеждат от Арбитражния съд.

Арбитражният съд упражнява правоощията си при условия че спорът е отнесен до него с арбитражно споразумение или с международен договор. Арбитражното споразумение трябва да бъде в писмена форма. Споразумението се смята, че е в писмена форма също така и когато то се намира в разменени между страните комуникации или послания.

Освен ако страните не са постигнали уговорка за нещо друго, тяхната съвпадаща воля да отнесат спора до Арбитражния съд при Българската икономическа камара има смисъла и значението и на приемане на Правилника на Арбитражния съд при Българската икономическа камара.

Арбитражният съд самостоятелно решава дали е компетентен да разгледа и реши съответния отнесен до него спор. Възражението за некомпетентност на Арбитражния съд трябва да бъде заявено най-късно с отговора на исковата молба, освен ако има уважителна причина за забавата. Относно възражението за некомпетентност Арбитражният съд се произнася с определение или с решението по арбитражното дело.