Loading...
Структура 2018-06-09T07:10:29+00:00

СТРУКТУРА

Председателство

Председателството на Арбитражния съд при Българската икономическа камара има трима членове: председател на Арбитражния съд, заместник-председател на Арбитражния съд и един член. Председателството е с петгодишен мандат.

Председател на Арбитражния съд

Председателят на Арбитражния съд има правомощията да представлява Съда в Република България и извън нея, да свиква на заседания Председателството на Арбитражния съд и арбитражните колегии, да се отчита за дейността на Съда, да изпълнява решенията на Председателсвтото.
Понастоящем Председател на Арбитражния съд е Елисавета Вуковска.

Арбитри

Вписването и заличаването на арбитрите от списъка на арбитрите става с решение на Председателството на Арбитражния съд за петгодишен срок.
За спорове между страни с местожителство или седалище в Република България (вътрешни дела) се води отделен списък от този за споровете, по които поне една от страните е с местожителство или седалище в чужбина (международни дела).
За да бъде вписано като арбитър съответното физическо лице, то трябва да отговаря на следните изисквания: да е пълнолетно, да е дееспособно, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, да има висше юридическо образование, да има поне 8 години юридически стаж, да притежава високи морални и нравствени качества. Физически лица без българско гражданство също могат да бъдат арбитри.
Арбитражният съд решава отнесените до него спорове чрез арбитражен орган (арбитражен състав), състоящ се от един арбитър.
Арбитърът по всяко дело попълва и подписва декларация за безпристрастност и независимост, която се праща на страните по арбитражното дело.

Арбитражна колегия

Арбитражната колегия се състои от всички арбитри и има предните правомощия:

  • решава организационни въпроси на Арбитражния съд;
  • всяка година дискутира отчета на Председателя на Арбитражния съд за предишната година и взема решение по него;
  • дебатира практиката на съда по правоприлагане с цел нейната унификация, като решенията по тези въпроси обвързват арбитрите, ако за тях са гласували повече от половината от арбитрите, вписани в списъка на арбитрите.

Секретариат

Секретарите на Арбитражния съд трябва да имат висше юридическо образование.  Секретарите по международни дела трябва да владеят писмено и говоримо поне английски и евентуално още един европейски език. Секретарите водят деловодството и кореспонденцията на Арбитражния съд и извършват всички онези действия по делата, които са им възложени от правилниците.